Ετερόπλευρη πάρεση – παράλυση χορδής

  • Στην πραγματικότητα είναι πάρεση νεύρου (κάτω λαρυγγικό)
  • Μπορεί να οφείλεται σε μετεγχειρητική επιπλοκή, κακοήθεια στην πορεία του νεύρου, μετά από λοίμωξη ή είναι ιδιοπαθής
  • Η παρετική φωνητική χορδή μπορεί να ακινητοποιηθεί σε διάφορες θέσεις δημιουργώντας διαφορετικό άνοιγμα γλωττίδας κάθε φορά
  • Κατά την φώνηση η μία φωνητική χορδή δεν κινείται προς την μέση γραμμή, δεν έρχεται σε επαφή με την απέναντι χορδή, επιτρέποντας έτσι  στον εκπνεόμενο αέρα να διαφεύγει από το κενό που δημιουργείται
  • Αν συνυπάρχει πάρεση και στο άνω λαρυγγικό νεύρο, συνήθως παρατηρείται μετακίνηση του σύστοιχου αρυταινοειδούς προς τα πρόσω και κάτω με βράχυνση και κοίλανση της χορδής

Θεραπεία εκλογής:  φωνοθεραπεία  και σε ειδικές περιπτώσεις χειρουργική επέμβαση