Οζίδια, κάλοι, κομβία

Οζίδια, κάλοι, κομβία

Οφείλονται σε χρόνια κακή χρήση φωνής

  • Μικρές, αμφοτερόπλευρες συνήθως διογκώσεις του ελεύθερου χείλους των γ.φ.χ.
  • Απαντώνται σχεδόν πάντα στην μεσότητα του ελευθέρου χείλους των γ.φ.χ.
  • Κατά την φώνηση έρχονται σε επαφή παρεμποδίζοντας την σύγκλειση των χορδών σε ολόκληρο το μήκος τους, επιτρέποντας έτσι στον εκπνεόμενο αέρα να διαφεύγει από τα κενά που δημιουργούνται
  • Πάντα καλοήθεις, δεν εξαλλάσσονται
  • Συνήθως δεν απαιτείται χειρουργική θεραπεία

Θεραπεία εκλογής: Φωνοθεραπεία ( 6 – 8 συνεδρίες )